Kort beskrivelse af undervisningsforløb

 

Byg en stereotyp: Workshop der inddrager såvel sproglige, kulturelle og visuelle associationer, og tjener til bevidstgørelsen af egne stereotyper.

Formålet med denne workshop er at styrke elevernes ordforråd og mundtlige præsentation, samtidig med at arbejde aktivt med deres egne stereotype forestillinger.

Praktiske informationer: Varighed 2 lektioner à 45 minutter for 20-30 elever. Det er en fordel, men ikke nødvendigt at eleverne har computer og internetadgang under gruppearbejdet. Der startes med en kort introduktion til øvelsen, og derefter deles klassen i grupper på 3-5 elever, og materialer med følgende øvelse:

På grundlaget af en liste med tyske adjektiver bestemmer eleverne stereotype tyske og danske karakteristika. Efterfølgende visualiseres disse karakteristika ved hjælp af egne tegninger kombineret med google billedsøgning (alternativt i skrift). Hertil afsættes ca. 45 min., inklusive forberedelse til mundtlig præsentation. Herefter skal grupperne på skift præsentere deres resultater (de valgte adjektiver og visualisering samt deres overvejelser ift. opgaveløsningen i 2-3 hovedpunkter). Når alle grupper har præsenteret deres resultater, afrundes workshoppen ved at sætte elevernes opgaveløsninger i perspektiv med SMiK-projektets resultater samt autentiske eksempler på andres brug af sproglige og visuelle stereotyper.

 

SMiK-DIF: Den klassiske stereotypedifferentiering baseret på SMiK-projektets egne data.

Denne lektion har til formål at afdække elevernes egne stereotyper ud fra en liste af karakteristika, der er indsamlet i en række spørgeskemaundersøgelser i Danmark og Tyskland.

Praktiske informationer: Denne øvelse har en varighed af 2 lektioner à 45 minutter for 20-30 elever. Spørgeskemaerne udleveres til eleverne, der får 20 minutter til at besvare dem. Derefter kategoriseres resultaterne og præsenteres i plenum. Afsluttende sammenlignes elevernes resultater med SMiK-projektets resultater om dansk-tyske stereotyper.

 

Planlæg en dansk oktoberfest: En introduktion til dansk-tysk virksomhedskommunikation.

Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med virksomhedskommunikation fra A-Ø ud fra en case, og dermed stifte bekendtskab med de mundtlige såvel som skriftlige genrer, samt forskellige situationer og arbejdsopgaver, der forekommer under planlægningen og gennemførelsen af et større arrangement.

Praktiske informationer: hele forløbet tilrettelagt efter et semester, og indeholder dermed 26 lektioner á 45 minutter. Efter aftale vælger vi et eller flere af de forskellige temaer, f.eks. om tiltaleformer, e-mail-korrespondance, marketing i forbindelse med arrangementet m.v. og giver dermed muligheden for at arbejde med en lang række forskellige genrer fra dansk-tysk virksomhedskommunikation. Der lægges vægt på en sammenlignende tilgang, hvor der hele tiden perspektiveres til ligheder og forskelle på danske og tyske normer, således at eleverne får en øget intersproglig og interkulturel bevidsthed, samtidig med at de opnår praktisk viden om tysk virksomhedskommunikation.

 

Typisk tysk, typisk dansk: Den målrettede brug af stereotype egenskaber i den interkulturelle marketing.

Denne lektion har til formål at aktivere elevernes viden og forestillinger om såvel deres eget land som Tyskland (auto- og heterostereotyper) ved at lave en reklamekampagne der går på tværs af grænsen.

Praktiske informationer: Varighed 1-2 lektioner à 45 min. Efter en kort introduktion inddeles klassen i grupper á 3-5 elever. Halvdelen af grupperne arbejder med opgave 1 (stereotype danske egenskaber) og den anden halvdel med opgave 2 (stereotype tyske egenskaber):

  • Opgave 1: ”Et stort dansk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Tyskland. Hvilke typiske danske egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et dansk produkt i Tyskland? (Du må gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt).”
  • Opgave 2: ”Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Danmark. Hvilke typiske tyske egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et tysk produkt i Danmark? (Du må gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt).”

Grupperne arbejder i ca. 45 min med at beskrive kampagnen i såvel ord som billeder. Efter endt gruppearbejde præsenteres resultaterne foran resten af klassen, og der diskuteres hvilke egenskaber der er valgt ud for hver kampagne og hvorfor. Afslutningsvist vises nogle eksempler fra SMiK-projektets resultater og aktuelle marketingkampagner.

 

Dr. phil. Erla Hallsteinsdóttir 

Aarhus Universitet

Institut for Kommunikation og Kultur

Jens Chr. Skous Vej 4

8000 Aarhus C

Danmark

 

Prof. Dr. Jörg Kilian

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Germanistisches Seminar

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Deutschland