"TYSK-DANSKE KONTEKSTER" - OPSTARTSKONFERENCE d. 20.03.2013

Steffen Nordahl Lund
Steffen Nordahl Lund

 

Omkring 85 deltagere trodsede det iskolde vintervejr og var med til SMiK-projektets opstartskonference, som fandt sted d. 20. marts 2013 på Syddansk Universitet i Odense. Anstrengelserne blev rigeligt belønnet: Steffen Nordahl Lund, institutleder på Institut for Sprog og Kommunikation, åbnede konferencen. Hans tale blev efterfulgt af en omfattende projektpræsentation af SMiK-projektet og spændende foredrag om forskellige temaer inden for de dansk-tyske kontekster, der danner rammen for SMiK-projektet.

Jörg Kilian og Erla Hallsteinsdóttir
Jörg Kilian og Erla Hallsteinsdóttir

SMiK-projektets ledere Erla Hallsteinsdóttir og Jörg Kilian præsenterede projektets medarbejdere og partnere såvel som projektets indhold og målsætning. De lagde vægt på at man i projektet arbejder med en bred opfattelse af stereotyper som sprogligt og kulturelt prægede mønstre for vores måde at tænke og handle på. Disse mønstre påvirker positive og negative forventninger, holdninger, forestillinger og også fordomme om os selv og andre og dermed udgør de et vigtigt grundlag for den interkulturelle kommunikation. PPT-præsentationen hertil finder man i pdf-filen.

SMiK-Projektpræsentation d. 20. marts 2013
SMiK_Projektpräsentation.pdf
Adobe Acrobat Dokument 511.0 KB
http://www.ndr.de/wellenord/audio153041_podcastID-podcast3084.html
Moritz Schramm

Moritz Schramm gav i sit foredrag ”Dansk-tyske fremmedbilleder: Nogle bemærkninger til forskningens status” et overblik over den aktuelle status på stereotypeforskningen og præsenterede sine teser vedr. sammenspillet mellem selvbilleder og fremmedbilleder i den dansk-tyske kontekst. Følgelig er der, i modsætning til den spredte antagelse om, at man kan analysere stereotype fremmedbilleder uafhængigt fra det pågældende selvbillede, en tæt sammenknytning mellem selv-/fremmedbilleder, som især er fremtrædende med et dansk blik på Tyskland. I forlængelse af den hidtidige forskning diskuterede Moritz Schramm på den ene side historiske faktorer for det negative Tysklandsbillede i Danmark, på den anden side nævnte han dog også aktuelle forandringer i henhold til det danske Tysklandsbillede. Nogle punkter fra foredraget, der er krydret med autentiske anekdoter, kan du høre i Ostseemagazin på NDR. (her)

Sonja Vandermeeren
Sonja Vandermeeren

”Kulturdimensioner og stereotype forestillinger i dansk-tysk kontrast” var titlen på Sonja Vandermeerens foredrag vedr. teoretisk-metodiske forudsætninger for en undersøgelse, som vil spille en stor rolle ved SMiK-spørgeskemaundersøgelsen. Indledende understregede Sonja Vandermeeren, at interkulturelle kompetencer i erhvervslivet anses som væsentlige nøglekvalifikationer. De er en hjælp til at få fodfæste på nye markeder og bidrager til effektivt at kunne omgås udenlandske forretningspartnere. Interkulturel kompetence giver sikkerhed og handlingsparathed i situationer med international kontakt. Viden om kultur og stereotyper er to vigtige ingredienser i den interkulturelle kompetence. Sonja Vandermeeren nævnte de to begreber „kultur“ og „stereotyper“ og satte dem i forbindelse med hinanden i konteksten af konceptet ”kulturdimensioner”. Efterfølgende præsenterede hun resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse som blev gennemført i kølvandet af faget ”Interkulturel kommunikation” ved universitetet i Kiel. Inspireret af teorier fra Hofstede, Trompenaars og Hall blev der udviklet et engelsksproget spørgeskema, som studerende i Kiel og ved Syddansk Universitet udfyldte. Analysen af empiriske data fra en undersøgelse med danske og tyske studerende kan på den ene side give mulighed for en kulturanalyse og kultursammenligning. På den anden side er det også muligt på dette datagrundlag at beskrive og sammenligne stereotype forestillinger om danskere og tyskere. Yderligere kan man sammenligne deltagerenes selvopfattelse med den herskende stereotypeopfattelse af den egne hhv. den fremmede kultur.

Christian Alnor
Christian Alnor

”Fremmedsprogsundervisning på danske gymnasier med speciel fokus på tysk” lød titlen på Christian Alnors foredrag, som han bl.a. benyttede til at pointere, hvilke konsekvenser han så i de danske gymnasiers reform for fremmedsprogsundervisning. Med udgangspunkt i konkrete tal tydeliggjorde han, at reformen ville resultere i, at færre og færre danske elever lærer fremmedsprog. Herefter gav han et indblik i de tiltag, som Middelfart Gymnasium har søsat for at vække interessen for tysk og motivere eleverne til at lære fremmedsprog. Afsluttende holdt Christian Alnor et plaidoyer for, at man bør fokusere yderligere på fremmedsprogsdidaktik i uddannelsen for gymnasiale undervisere.

Peter Hansen
Peter Hansen

Peter Hansen berettede i sit foredrag ”Region Sønderjylland-Schleswig – Arbejdsområder og erfaringer fra 15 års grænseoverskridende samarbejde” om de aktiviteter, som Region Sønderjylland-Schleswig, som er den centrale institution i det grænseoverskridende samarbejde i regionen, siden eksistensåret 1997 beskæftiger sig med. Han fortalte blandt andet, at Regionskontoret, som er regionens sekretariat, bearbejder et stort antal forskellige temaer og tager sig af konkrete tilbud til regionens indbyggere. Regionskontoret yder fx støtte til aktiviteter inden for kultur, unge, skole og sprog, men også praktisk hjælp til arbejdsgivere, arbejdstagere og myndigheder, der ønsker at begå sig på det grænseoverskridende arbejdsmarked. I årenes løb har man kunnet samle erfaringer og observationer, som både tydeliggør hvor ens og hvor forskellige menneskerne på begge sider af landegrænsen er. Peter Hansen fortalte netop om disse erfaringer og skildrede, hvilke forandringer og udfordringer regionen står overfor.

 

Benny E. Sørensen
Benny E. Sørensen

I begyndelsen af sit foredrag „Forretningsrelationer og samarbejde mellem Tyskland og Skandinavien/Danmark“ fortalte Benny Sørensen om de forskellige arbejdsområder, som Sørensen Connecting Markets, en i 1994 grundlagt praksisorienteret konsulentvirksomhed, beskæftiger sig med. Virksomhedens medarbejdere understøtter og vejleder danske og tyske virksomheder med at finde kooperationspartnere, udvikle strategier til grænseoverskridende markedsføring og erobringen af nye markeder på tværs af grænsen. Benny Sørensen fortalte, at han på baggrund af 20 års erfaring samt et utal af praksisnære eksempler har lært, at det ofte er den gensidige respekt og forståelse for den kultur, der er på ’modpartens’ marked, der er forudsætningen for at opnå succes. Med udgangspunkt i konkrete eksempler tydeliggjorde Benny Sørensen foran hvilke udfordringer skandinaviske/danske virksomheder står i forhold til at kunne trænge igennem på det tyske marked og omvendt. Han fremlagde både sjove eksempler på misforståelser og den mere alvorlige del af slagsen. Desuden fortalte han om helt konkrete beskrivelser af diverse kulturforskelle, der ofte er årsagen til, at virksomheder ikke trænger hurtigt nok ind på markedet og har svært ved at vinde fodfæste i Tyskland henholdsvis Skandinavien/Danmark. Konkluderende afsluttede han foredraget med en konstatering om, at kulturene langsomt nærmer sig.

Michael Zenner
Michael Zenner

I foredraget „Tyskland og Danmark – et fremtidsorienteret partnerskab“ diskuterede ambassadøren Michael Zenner forholdene mellem Danmark og Tyskland. De dansk-tyske relationer og den gensidige interesse er kendetegnede ved at være venskabelige, dybdegående og intense. Samarbejdet mellem landene, især i den Europæiske Union og i international sammenhæng, er meget tæt, tillidsfuldt og problemfrit. De to lande bruger lignende strategier i forsøget på at overkomme den aktuelle gældskrise i Europa, sagde Michael Zenner.

Det store antal af rejsende der gensidigt besøger begge lande bevidner den store nysgerrighed og interesse for nabolandet. I Danmark bliver der sat stor pris på tysk kultur i hele sin bredde og mangfoldighed. Især Berlin, hovedstaden for et åbent og genforenet Tyskland, placeret i hjertet af Europa, begejstrer mange danskere med sin kreativitet og ubesværede stemning. Danmark og den danske kultur indtager derimod en høj status i Berlin: over 300 danske kunstnere lever og arbejder der. Også i det øvrige Tyskland har bl.a. dansk design og arkitektur en stor anhængerskare.

De erhvervsmæssige forbindelser er ligeledes intensive. Tyskland er uden tvivl Danmarks vigtigste eksportland. Over 2500 danske firmaer har bosat sig i Tyskland. Især i fremtidsbrancher såsom bioteknologi og på miljø- og klimaområdet er der tale om et særligt godt samarbejde. Femernbælt-forbindelsen – det største bilaterale projekt – kommer i de næste par år til at bringe de to lande endnu tættere på hinanden. Samarbejdet på de videregående uddannelser udvikler sig også positivt, og styrker dermed de to landes akademiske sammenhold.

Det samlede foredrag er tilgængeligt på hjemmesiden for Den Tyske Ambassade København.

 

Afsluttende diskussion: Jörg Kilian, Erla Hallsteinsdóttir, Michael Zenner, Benny Sørensen, Sonja Vandermeeren, Moritz Schramm og Christian Alnor
Afsluttende diskussion: Jörg Kilian, Erla Hallsteinsdóttir, Michael Zenner, Benny Sørensen, Sonja Vandermeeren, Moritz Schramm og Christian Alnor

Denne konference blev finansieret af INTERREG4A og Institut for Sprog og Kommunikation (ISK), Syddansk Universitet Odense.

Dr. phil. Erla Hallsteinsdóttir 

Aarhus Universitet

Institut for Kommunikation og Kultur

Jens Chr. Skous Vej 4

8000 Aarhus C

Danmark

 

Prof. Dr. Jörg Kilian

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel

Germanistisches Seminar

Olshausenstraße 40

24098 Kiel

Deutschland